Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

POMOC TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Data publikacji 11.02.2016

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby uprawnione, będące osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi, polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja) zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek o udostępnienie usługi, można złożyć bezpośrednio w siedzibie Komendy Stołecznej Policji, listownie, faksem, jak również drogą elektroniczną.
 

Kontakt z urzędem:
 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Pułaskiego 7A, 05-400 Otwock

adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl

nr faks: (22) 604 12 07
 

We wniosku prosimy o podanie następujących danych:

1. imię i nazwisko;

2.adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);

3.sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

4. określenie przez osobę uprawnioną rodzaju zgłaszanej sprawy lub wskazanie nazwy wydziału, do którego zgłaszana jest sprawa (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

5. wskazanie sugerowanego terminu spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

6. wskazanie metody komunikacji (polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie.

Powrót na górę strony